ឯកឧត្តម ម៉ន សាម៉ុន ឯកឧត្តម ស៊ុន សម្បត្តិនិងឯកឧត្តមអ៊ិត សុធា រួមទាំងលោកជំទាវបានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី១១នៅវត្តដំណាក់