ប្រជាកសិករបីសង្កាត់ធ្វើការតវ៉ារក្សាដីបាតអាងទំនប់៧៨