រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យស្រង់ទិន្នន័យដីធ្លីតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ