គ្រួសារចាស់ជរាទីទ័លក្រចំនួន ១១ គ្រួសារបានទទួលអំណោយពីអភិបាលស្រុកតាំងគោកនិងព្រះអនុគុណគោក ព្រមទាំងមន្រ្តីសង្ឃស្រុកតាំងគោក