បែកធ្លាយរឿងរ៉ាវដ៏រសើបចេញពីមេឃុំកំពង់ហ្លួងមកថាជួញមិនចំណេញមិនជួញទេ