អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង ជម្រុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ស្ត្រី ពង្រឹងសមត្ថ ភាព លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សង្គម!