អ្នកនេសាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ព្រួយបារម្ភពីការផុតពូជត្រីប៉ាសេអ៉ី