ផ្សិតប៉ក់មានហាងឆេងខ្ពស់នៅតាមទីផ្សារច្រកព្រំដែនខ្មែរ ថៃ