ផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងឆេះផ្ទះ១ខ្នងធំក្លាយជាផេះក្នុងរយះពេលតែមួយពព្រិចភ្នែក