ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ មន្រ្តីរាជការ ព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សចូលរួមពិធីមាឃបូជា