គណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបាននាំយកថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះចំនួន៤លានរៀលជូនគ្រួសារសពលោក មែន ទីម អតីតយុទ្ធជន