ការពិតនៅពីក្រោយការឈូសឆាយដីព្រៃលិចក្នុងភូមិសាស្រ្ដស្រុកពួក