ស្ពានថ្មមួយចំណាយថវិកាអស់ជិត៤០ម៉ឺនដុល្លាររួចមកហើយ បានផ្អាកដំណើរការ ព្រោះតែខ្វះកញ្ចប់ថវិកា ដើម្បីបញ្ចប់លើគម្រោងសាងសង់ស្ពាន