រថយន្តផ្ទុះកង់ក្រឡាប់ធ្លាក់ប្រឡាយធ្លាយពោះចេញឈើប្រណិត