អាជ្ញាធរស្រុកសូទ្រនិគម សម្រេចយកវិទ្យាល័យដំដែក ធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ដែលមកពីស្រុកចំនួន៣ជាប់ព្រំប្រទល់គ្នា