កែវដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាបានតម្កល់ទុកនៅវិមាននយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ ចារទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ