រកមុខអ្នកដើមហេតុធ្វើអោយរថយន្ដដឹកទំនិញក្រឡាប់ផ្ងារជើងឃើញហើយ