រណ្ដៅដីរបស់លោកហ៊ុល សេង ហាប់ គ្មានច្បាប់អនុញាតិច្បាស់លាស់នោះទេ